تبلیغات
وقتی به گیاهانی فکر می کنیم که حشرات گرده افشان را جذب می کنند، گل هایی با پرچم، مادگی و گرده های قابل مشاهده به ذهن متبادر می شوند. اما همه در منطقه‌ای زندگی نمی‌کنند که رشد گیاهانی از آن تنوع امکان‌پذیر باشد.
خوشبختانه، برخی از ساکولنت ها نیز می توانند زنبورها، خفاش ها، پروانه ها و سایر گرده افشان ها را به حیاط بیاورند. در اینجا چند مورد برای کاشت در باغ خود آورده شده است.

source

توسط bahram_admin