Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۹٫۷۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۹٫۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۹۰ و ۱۵۰٫۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۱۰
۱۴۹٫۹۰
۱۴۹٫۷۵
———
۱۴۹٫۲۰
۱۴۹٫۰۵
۱۴۸٫۹۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۹٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۹٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۲۰ و ۱۴۹٫۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۱۰
۱۴۹٫۹۰
۱۴۹٫۷۵
———
۱۴۹٫۳۵
۱۴۹٫۲۰
۱۴۹٫۰۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۹٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۹٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۸۰ و ۱۵۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۰۰
۱۴۹٫۸۰
۱۴۹٫۶۵
———
۱۴۹٫۳۵
۱۴۹٫۲۰
۱۴۹٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۹٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۹٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۸۰ و ۱۵۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۰۰
۱۴۹٫۸۰
۱۴۹٫۶۵
———
۱۴۹٫۳۵
۱۴۹٫۲۰
۱۴۹٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۹٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۹٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۳۰ و ۱۴۹٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۳۰
۱۵۰٫۰۰
۱۴۹٫۸۵
———
۱۴۹٫۵۰
۱۴۹٫۳۰
۱۴۹٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۹٫۳۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۹٫۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۰۰ و ۱۴۸٫۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۳۰
۱۵۰٫۰۰
۱۴۹٫۸۵
———
۱۴۹٫۳۰
۱۴۹٫۰۰
۱۴۸٫۶۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۶۰ و ۱۴۸٫۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۷۰
۱۴۹٫۵۰
۱۴۹٫۳۰
———
۱۴۸٫۸۵
۱۴۸٫۶۰
۱۴۸٫۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۶۰ و ۱۴۸٫۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۷۰
۱۴۹٫۵۰
۱۴۹٫۳۰
———
۱۴۸٫۸۵
۱۴۸٫۶۰
۱۴۸٫۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۳۵ و ۱۴۸٫۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۳۰
۱۴۹٫۱۰
۱۴۸٫۹۵
———
۱۴۸٫۵۰
۱۴۸٫۳۵
۱۴۸٫۱۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۳۵ و ۱۴۸٫۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۵۰
۱۴۹٫۳۰
۱۴۹٫۱۰
———
۱۴۸٫۵۰
۱۴۸٫۳۵
۱۴۸٫۱۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۱۵ و ۱۴۷٫۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۴۹٫۶۵
۱۴۹٫۵۰
۱۴۹٫۲۵
———
۱۴۸٫۵۰
۱۴۸٫۱۵
۱۴۷٫۹۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط