آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا نهم آبان ماه بیانگر این است که از بین سدهای مهم (شرب ـ کشاورزی) کشور، سه سد کمتر از پنج درصد و دو سد بیشتر از ۹۰ درصد آب دارد.

source

source

توسط