«جمله خبری به انگلیسی‌» (Declarative Sentence) از انواع جمله در زبان انگلیسی است و کاربرد آن باخبر کردن مخاطب از اطلاعات یا حقایق خاصی است. به عبارت دیگر، جمله خبری به انگلیسی برای انتقال یا شرح اطلاعات و حقایق استفاده می‌شود. از همین رو، جمله خبری رایج‌ترین نوع جمله در مکالمات و مکاتبات انگلیسی به شمار می‌رود و نسب به انواع دیگر جمله یعنی «جملات پرسشی»، «جملات امری» و «جملات تعجبی» بیشتر به کار برده می‌شود. در این آموزش از «مجله فرادرس» با بیانی ساده و با مثال‌های متعدد به بررسی کاربرد و ساختار جمله خبری می‌پردازیم و می‌آموزیم که جملات خبری انگلیسی بر اساس نوع و تعداد «جمله‌واره‌» (Clause) به چهار دسته «ساده»، «مرکب»، «پیچیده» و «مرکب-پیچیده» تقسیم می‌شوند.

همچنین دو روش کاربردی برای تشخیص جمله‌واره مستقل از جمله‌واره وابسته را بررسی می‌کنیم. در ادامه، یاد می‌گیریم که چگونه جملات خبری را به جملات پرسشی تبدیل کنیم و با «قوانین نشانه‌گذاری انگلیسی» (Punctuation) در انواع جملات خبری آشنا خواهیم شد. به‌علاوه، داستان کوتاهی را در اختیار شما قرار داده‌ایم تا بتوانید به طور ملموس‌تر کاربرد جملات خبری انگلیسی را در بافت متن ببینید. در انتهای مطلب نیز، برای جا افتادن نکاتی که آموختیم، تمرین‌های متنوعی برای شما ارائه کرده‌ایم.

کاربرد و ساختار جمله خبری به زبان انگلیسی

همان‌طور که در مقدمه نیز به آن اشاره کردیم، هدف جملات خبری انتقال یا شرح اطلاعات به شنونده است. همچنین، گذاشتن نقطه در انتهای جمله خبری به انگلیسی الزامی است. ساختار اصلی جمله خبری متشکل از فاعل و فعل انگلیسی است. البته، جملات خبری می‌توانند شامل اجزای دیگری مانند «مفعول انگلیسی» (Object) یا «قید انگلیسی» (Adverb) نیز باشد اما اجزای ثابت و همیشگی جملات خبری در فرمول زیر خلاصه می‌شود.

Subject + Verb + (object).

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد جملات خبری در زبان انگلیسی آشنا شوید.

Birds fly.

پرندگان پرواز می‌کنند.

It is 5 p.m.

ساعت ۵ بعد از ظهر است.

Dinosaurs lived millions of years ago.

دایناسورها میلیون‌ها سال پیش زندگی می‌کردند.

We go to work every day.

ما هر روز سر کار می‌رویم.

همچنین جملات خبری می‌توانند «مثبت» (Affirmative) یا «منفی» (Negative)‌ باشند. به مثال‌های جدول زیر توجه کنید.

جملات خبری 

(Declarative Sentences)

جملات خبری منفی

( Negative Declarative Sentences)

جملات خبری مثبت

(Affirmative Declarative Sentences)

I don’t like ice cream. I like ice cream.
من بستنی دوست ندارم. من بستنی دوست دارم.
It is not raining. .It is raining
باران نمی‌بارد. باران می‌بارد.

انواع جمله خبری به انگلیسی

به طور کلی جملات انگلیسی را می‌توان در دو دسته‌بندی قرار دارد. از نظر ساختاری، جملات انگلیسی بر حسب تعداد و نوع جمله‌واره (Clause) به چهار دسته «ساده»، «مرکب»، «پیچیده» و «مرکب-پیچیده» تقسیم‌بندی می‌شوند. در دسته‌بندی دوم بر اساس هدف یا مفهوم موردِ نظر گوینده،‌ جملات به چهار دسته دیگر شامل جملات «خبری»، «پرسشی»، «امری» و «تعجبی» تقسیم می‌شوند. در جدول زیر خلاصه‌ای از این دسته‌بندی‌ها را می‌بینیم.

انواع جملات در انگلیسی
از نظر ساختاری از نظر هدف

جمله ساده

(Simple Sentence)

جمله خبری

(Declarative Sentence)

جمله مرکب

(Compound Sentence)

جمله پرسشی

(Interrogative Sentences)

جمله پیچیده

(Complex Sentence)

جمله امری

(Imperative Sentences)

جمله مرکب-پیچیده

(Compound-complex Sentence)

جمله تعجبی

(Exclamatory Sentences)

بنابراین جملات خبری نیز از نظر ساختاری به چهار دسته «ساده»، «مرکب»، «پیچیده» و «مرکب-پیچیده» تقسیم می‌شوند که در ادامه به طور کامل هر کدام را توضیح خواهیم داد.

جمله خبری ساده

اگر جمله خبری فقط از یک «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) تشکیل شده باشد به آن «جمله خبری ساده» (Simple Declarative Sentence) می‌گوییم. جمله‌واره مستقل به جمله‌واره‌ای گفته می‌شود که به تنهایی و بدون نیاز به جمله‌واره و عبارت دیگری معنای مستقل بدهد. به عبارتی، می‌توان آن‌ها را یک «جمله انگلیسی» کامل (Sentence) در نظر گرفت. به مثال زیر توجه کنید.

Stars shine.

ستارگان می‌درخشند.

همان‌طور که ‌می‌بینید این جمله معنای مستقلی دارد؛ به عبارتی، برای اینکه مفهوم کاملی را برساند نیاز به جمله‌واره یا عبارت دیگری قبل یا بعد از خود ندارد. برای درک بهتر، به چند جمله‌واره مستقل دیگر توجه کنید.

I am hungry.

من گرسنه هستم.

The cat is on the chair.

گربه روی صندلی قرار دارد.

She likes to read books.

او دوست دارد کتاب بخواند.

The sun rises in the east.

خورشید از شرق طلوع می‌کند.

Water boils at 100 degrees Celsius.

آب در دمای ۱۰۰ درجه «سلسیوس» به جوش می‌آید.

Birds can fly high in the sky.

پرندگان می‌توانند بر فراز آسمان پرواز کنند.

This car is red.

این ماشین قرمز است.

My mom cooks dinner every night.

مادر من هر شب شام می‌پزد.

I have a blue backpack.

من یک کوله‌پشتی آبی دارم.

Mountains are tall.

کوه‌ها مرتفع هستند.

تصویر دانش‌آموزی که کنار پنجره مشغول مطالعه است

جمله خبری مرکب

یکی دیگر از انواع جمله خبری به انگلیسی، «جمله خبری مرکب» (Compound Declarative Sentence) است. جمله خبری مرکب به جملات خبری گفته می‌شود که از دو یا بیش از دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده باشند. به مثال زیر توجه کنید.

Stars shine ,and planets move.

ستارگان می‌درخشند و سیارات حرکت می‌کنند.

در مثال بالا، دو جمله خبری به انگلیسی داریم که هر دو به تنهایی معنای مستقلی و کاملی دارند و با استفاده از حرف ربط «and» به هم متصل شده‌اند تا معنای گسترده‌تری را برسانند.

درجملات مرکب، جمله‌واره‌های مستقل با استفاده از «حروف ربط هم‌پایه انگلیسی» (Coordinating Conjunctions) به هم متصل می‌شوند. حروف ربط هم‌پایه در زبان انگلیسی با کلمه مخفف انگلیسی «FANBOYS» نیز شناخته می‌شوند. در ادامه جدولی از این حروف ربط را به همراه کاربرد و معادل فارسی آن‌ها می‌بینیم.

حروف ربط هم‌پایه

(Coordinating Conjunctions)

معادل فارسی کاربرد حروف ربط 
برای/به خاطرِ نشان دادن دلیل یا هدف For
و اضافه کردن اطلاعات در جملات مثبت And
 و نه اضافه کردن اطلاعات در جملات منفی Nor
اما اشاره به تضاد  But
یا اشاره به داشتن انتخاب بین چند گزینه Or
با این حال اشاره به تناقض Yet
بنابراین/در نتیجه/ پس اشاره به نتیجه So

در ادامه مثال‌های بیشتری برای شما ارائه شده است تا با جمله خبری به انگلیسی از نوع مرکب بیشتر آشنا شوید.

She took a jacket with her, for the evenings can get cold.

او با خودش یک کت برد، چراکه شب‌ها ممکن است هوا سرد شود.

I went to the store, and I bought some juice.

به مغازه رفتم و کمی آب‌میوه خریدم.

She did not have the key, nor did she know the security code.

او نه کلید داشت و نه رمز امنیتی را بلد بود.

I wanted to go to the park, but it started raining.

می‌خواستم به پارک بروم، اما باران گرفت.

I’ll make a sandwich, or we can order pizza for dinner.

من ساندویچ درست می‌کنم یا می‌توانیم پیتزا سفارش دهیم.

She studied for the test, yet she failed the exam.

او برای امتحان مطالعه کرد، با این حال در آزمون مردود شد.

I’m tired, so I’m going to bed early.

من خسته‌ام، پس زود به رختخواب خواهم رفت.

همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردیم، جملات مرکب می‌توانند از بیش از دو جمله‌واره مستقل نیز تشکیل شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She wanted to watch a movie, but she couldn’t decide what to watch, so she read a book instead.

او می‌خواست فیلم تماشا کند اما نتوانست تصمیم بگیرد چه فیلمی تماشا کند، بنابراین در عوض کتابی خواند.

Every day I get up late, so I miss the bus, and I have to walk to school.

من هر روز دیر بیدار می‌شوم، بنابراین اتوبوس را از دست می‌دهم و باید پیاده به مدرسه بروم.

جمله خبری پیچیده

«جمله خبری پیچیده» (Complex Declarative Sentence) نوع سوم جمله خبری به انگلیسی است که همواره متشکل از یک جمله مستقل و دست‌کم یک جمله وابسته باشد. جمله‌واره وابسته برای این که بتواند مفهوم کاملی را به شنونده برساند، همواره به جمله‌واره دیگری نیاز دارد؛ در واقع، همیشه به جمله‌واره دیگری وابسته است.

به مثال زیر توجه کنید.

Stars shine while you sleep at night.

وقتی شب‌ها می‌خوابی، ستارگان می‌درخشند.

در مثال بالا، «while you sleep at night» جمله‌‌واره‌ای وابسته است، زیرا بدون جمله‌واره مستقل «Stars shine» معنای کاملی را به شنونده نمی‌رساند و نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد.

در جملات پیچیده، جمله‌واره‌ها با استفاده حروف ربط وابسته انگلیسی (subordinating conjunctions) به هم متصل می‌شوند. حروف ربط وابسته همیشه در ابتدای جمله‌واره‌های وابسته قرار می‌گیرند. در جدول زیر لیستی از آن‌ها برای شما فراهم کرده‌ایم.

حروف ربط وابسته

(Subordinating Conjunctions)

بیان علت

– because

since –

as –

in order to –

so as –

بیان ارتباط زمانی

– when

– while

– whenever

– after

before –

– as soon as

– once

– until

– since

– by the time

– now that

بیان مقایسه

than –

rather than –

whether –

as much as –

whereas –

بیان تقابل

although –

even though –

بیان شرط

if –

only if –

even if –

unless –

provided that –

بیان نحوه و روش

how –

like –

نکته: کلماتی مثل «that» و «where» و «which» و «who» نیز می‌توانند به عنوان حرف ربط در ابتدای جمله‌واره‌های مستقل قرار بگیرند.

در ادامه مثال‌های بیشتری برای شما آماده کرده‌ایم تا با جملات خبری پیچیده بیشتر آشنا شوید. همچنین برای درک بهتر، زیر جمله‌واره‌های وابسته خط کشیده‌ایم.

I will go shopping if I have enough money.

اگر پول کافی داشته باشم، خرید خواهم کرد.

He couldn’t catch a bus, which caused him to be late for work.

او نتوانست اتوبوس سوار شود که باعث شد دیر به سر کار برسد.

She left her umbrella at home, even though the sky was cloudy.

با اینکه هوا ابری بود، او چترش را در خانه جا گذاشت.

تصویر چراغ مطالعه‌ای که نور آن روی کتابی می‌تابد

They visited the zoo, where they saw lions and tigers.

آن‌ها به باغ‌وحش رفتند و آنجا چند شیر و پلنگ دیدند.

After finishing his work, he went to the gym, where he met his friends.

بعد از اینکه او کارش را تمام کرد، به باشگاه رفت و آنجا دوستانش را دید.

She baked a chocolate cake as it was her friend’s birthday, who loves chocolate.

از آنجایی که تولد آن دوستش بود که عاشق شکلات است، او یک کیک شکلاتی پخت.

She read the book that her friend recommended.

او کتابی را خواند که دوستش به او پیشنهاد کرده بود.

جمله خبری مرکب-پیچیده

«جمله خبری مرکب-پیچیده» (Comound-complex Declarative Sentence) ترکیبی از ویژگی‌های جملات مرکب و پیچیده را با هم دارد و از دست‌کم دو جمله‌واره مستقل (ویژگی جمله‌های مرکب) و یک یا چند جمله‌واره وابسته (ویژگی جمله‌های پیچیده) تشکیل شده است. به مثال زیر توجه کنید.

Stars shine and planets move while you sleep at night.

وقتی شب‌ها می‌خوابی،‌ ستارگان می‌درخشند و سیارات حرکت می‌کنند.

جمله خبری بالا از سه جمله‌واره «Stars shine» و «planets move» و «while you sleep at night» تشکیل شده‌ است که دو جمله‌واره اول مستقل و جمله‌واره سوم وابسته است.

در ادامه مثال‌های بیشتری برای شما ارائه کرده‌ایم تا به درک بهتر شما از ساختار جملات خبری مرکب پیچیده کمک کند.

Although I don’t like rainy days, I’ll bring my umbrella, and I’ll walk in the park.

با اینکه از روزهای بارانی خوشم نمی‌‌آید، چترم را با خودم خواهم آورد و زیر باران در پارک قدم خواهم زد.

You’ll do well on the test, and you’ll feel confident about your knowledge if you study regularly.

اگر منظم مطالعه کنی، در امتحان موفق می‌شوی و نسبت به علم خود اعتمادبه‌نفس خواهی داشت.

Since the store was closed, I couldn’t buy the ingredients for dinner, so we ordered a pizza.

از آنجایی که مغازه بسته بود، نتوانستم مواد اولیه را برای شام بخرم، بنابراین پیتزا سفارش دادیم.

When we went to the store, we bought some apples, and we got some bananas, but we forgot to buy some milk.

وقتی به مغازه رفتیم، مقداری سیب خریدیم و مقداری موز برداشتیم اما فراموش کردیم که شیر بخریم.

Sarah is a hardworking student, but she puts her books aside when her friends call, and she talks to them for hours because she likes her friends a lot.

«سارا» دانش‌آموز سخت‌کوشی است، اما وقتی دوستانش زنگ می‌زنند، او کتاب‌هایش را کنار می‌گذارد و ساعت‌ها با آن‌ها صحبت می‌کند زیرا او به دوستانش خیلی علاقه دارد.

تشخیص جمله‌واره‌ خبری وابسته و مستقل

به طور کلی، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث برای زبان‌آموزان انگلیسی تشخیص دادن جمله‌واره‌های وابسته و مستقل از هم می‌باشد. از همین رو، در این بخش از مطلب «مجله فرادرس» قصد داریم به بیانی ساده و به کمک مثال‌های متعدد دو روش برای تشخیص جمله‌واره خبری مستقل از جمله‌واره خبری وابسته را در اختیار شما قرار دهیم.

در روش اول، به معنای جمله‌واره دقت می‌کنیم. همان‌طور که قبل‌تر هم اشاره کردیم، جمله‌واره خبری مستقل به تنهایی معنای کاملی می‌دهد،‌ به طوری که شنونده با شنیدن آن مفهوم کاملی را درک می‌کند اما جمله‌واره خبری وابسته به تنهایی معنای کاملی ندارد و برای اینکه شنونده مفهوم آن را درک کند، نیاز دارد که با جمله‌واره مستقلی همراه شود.

به مثال زیر توجه کنید. زیر جمله‌واره‌های وابسته خط کشیده شده است.

After the rain stopps, we will go for a walk in the park.

بعد از اینکه باران بند بیاید، برای پیاده‌روی به پارک خواهیم رفت.

They enjoyed the movie even though it was a bit long.

با وجود اینکه فیلم کمی طولانی بود، آن‌ها از تماشای آن لذت برند.

Before the party starts, we need to buy some decorations.

قبل از اینکه مهمانی شروع شود، ما باید مقداری تزئینات بخریم.

She decided to take a break since she had been working all day.

از آنجایی که او تمام روز کار کرده بود، تصمیم گرفت که استراحتی به خودش بدهد.

Because he missed the bus, John had to walk to school.

چون «جان» اوتوبوس را از دست داده بود، مجبور بود پیاده به مدرسه برود.

در روش دوم به نوع حرف ربط انگلیسی در جمله دقت می‌کنیم. حروف ربط هم‌پایه ساز FANBOYS برای وصل کردن دو جمله‌واره مستقل استفاده می‌شوند. بنابراین، دیدن آن‌ها در جمله می‌تواند سریع‌تر پیدا کردن جمله‌واره مستقل کمک کند. جدولی از این حروف را در همین مطلب در بخش «انواع جمله خبری به انگلیسی» برای شما ارائه کردم.

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد حروف ربط وابسته در اتصال جمله‌واره‌های مستقل بیشتر آشنا شوید.

He was tired, so he decided to take a nap.

او خسته بود، برای همین هم تصمیم گرفت که چرت بزند.

I wanted to go for a hike, yet the weather was rainy and cold.

من می‌خواستم به کوهنوردی بروم، اما هوا سرد و بارانی بود.

He needs to study for the test, and he has to finish his homework.

او باید برای امتحان مطالعه کند و باید تکالیفش را تمام کند.

در مقابل، جمله‌واره‌های وابسته همیشه با «حروف ربط وابسته» (subordinating conjunctions) مثل Since و Because و Although شروع می‌شوند.

به مثال‌های زیر توجه کنید. جمله‌واره‌ای مستقل از جمله‌واره‌ای غیرمستقل با استفاده از حروف ربط وابسته به هم متصل شده‌اند. برای درک بهتر، زیر جمله‌واره غیرمستقل خط کشیده شده است.

Since the bakery was closed, they decided to bake their own bread.

از آنجایی که نانوایی تعطیل بود، آن‌ها تصمیم گرفتند خودشان نان بپزند.

He will go to the store because he needs some tomatoes.

او به مغازه خواهد رفت چون به تعدادی گوجه نیاز دارد.

تصویر یک کوله پشتی در کنار یک دفترچه، کتاب و چند مداد

Even though it is a holiday, the office is open.

با اینکه تعطیلات است، اداره باز است.

He read a book while waiting for the bus.

او حین انتظار برای اوتوبوس، کتابی خواند.

Before leaving for the trip, they pack their bags.

قبل از اینکه آن‌ها به مسافرت بروند، چمدان‌هایش را جمع می‌کنند.

انواع جمله خبری به انگلیسی در زمان‌های مختلف

تا اینجای مطلب آموختیم که هدف جمله خبری به انگلیسی انتقال اطلاعات به شنونده است. همچنین یاد گرفتیم که جملات خبری، بر اساس نوع و تعداد جمله‌واره‌هایی که دارند به چهار دسته «ساده»، «مرکب»، «پیچیده» و «مرکب-پیچیده» تقسیم می‌شوند. در این بخش از مطلب قصد داریم تا ساختار جملات خبری را در زمان‌های مختلف بررسی کنیم.

زمان‌ها در زبان انگلیسی به سه دسته کلی «حال»، «گذشته» و «آینده» تقسیم می‌شوند که هر کدام از این دسته‌ها نیز خود از چهار زیرمجموعه «ساده»، «استمراری»، «کامل» و «کامل استمراری» تشکیل می‌شوند.

در جدول زیر انواع زمان‌ها در زبان انگلیسی را می‌بینیم.

جمله خبری در زمان حال

جمله خبری به انگلیسی می‌توانند در انواع زمان حال مورد استفاده قرار بگیرید. در این بخش از مطلب کاربرد و ساختار Declarative Sentences را به ترتیب برای زمان‌های حال ساده، حال استمراری، حال کامل و حال کامل استمراری بررسی خواهیم کرد.

جمله خبری در حال ساده

یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در استفاده از جمله خبری به انگلیسی زمان «حال ساده» (Present Simple) است که از آن برای بیان اطلاعاتی مثل برنامه‌های روزانه، عاد‌ت‌ها و حقایق علمی استفاده می‌کنیم. ساختار Declarative Sentence در زمان حال ساده برای جملات مثبت و منفی به ترتیب در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شود.

Subject + verb 

***

Subject + do/does + not + base form of the verb

در جملات مثبت از فاعل و صرف مناسبی از فعل استفاده می‌کنیم. البته جمله می‌تواند شامل اجزا دیگر مثل مفعول، قید یا متمم انگلیسی هم باشد اما این اجزا همیشه در جمله حضور ندارند. همچنین در جملات منفی خبری از «شکل ساده فعل» (base form of the verb) استفاده می‌کنیم، یعنی بعد از do not یا does not فعل را صرف نمی‌کنیم. توجه داشته باشید که شکل مخفف «do not» و «does not» به ترتیب «don’t» و «doesn’t» هستند.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I spend time with my friends after school.

من بعد از مدرسه با دوستانم وقت می‌گذرانم.

The bus arrives at the bus stop at 8 AM.

اوتوبوس ساعت ۸ صبح به ایستگاه می‌رسد.

The Earth revolves around the Sun.

زمین به دور خورشید می‌گردد.

I don’t speak German.

من به زبان آلمانی صحبت نمی‌کنم.

He doesn’t exercise regularly.

او مرتب ورزش نمی‌کند.

The sun does not rise in the west.

آفتاب از غرب طلوع نمی‌کند.

جمله خبری در حال استمراری

گاهی می‌خواهیم در جمله خبری خود به عمل‌ ادامه‌داری اشاره کنیم که هم‌اکنون در حال انجام است، در این صورت از زمان «حال استمراری» (Present Continuous) استفاده می‌کنیم. البته زمان حال استمراری کاربرد‌های دیگر مثل اشاره به برنامه‌های آینده نیز دارد.

ساختار اصلی جملات خبری مثبت و منفی در در زمان حال استمراری به ترتیب در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شوند.

Subject + am/is/are + base form of the verb + -ing

****

Subject + am /is /are + not + base form of the verb + -ing

همان‌طور که در ساختار‌های بالا می‌بینیم، در زمان حال استمراری از فعل ing دار استفاده می‌کنیم. همچنین شکل مخفف «is not» و «are not» به ترتیب «isn’t» و «aren’t» هستند و «am not» به شکل مخفف نوشته نمی‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

They are watching a movie.

آن‌ها در حال تماشای فیلمی هستند.

John is reading a book.

«جان» مشغول خواندن کتابی است.

We’re walking in the park.

ما در حال قدم زدن در پارک هستیم.

I am not sleeping right now.

من الان خواب نیستم.

She’s not wearing a hat.

«او» کلاه به سر ندارد.

We are not cooking dinner tonight.

ما امشب شام نمی‌پزیم.

جمله خبری در حال کامل

جمله خبری به زبان انگلیسی در زمان «حال کامل» (Present Perfect) معمولا به عملی اشاره می‌کند که در گذشته انجام شده است اما همچنان تأثیرش در زمان حال باقی است. ساختار اصلی جملات خبری مثبت و منفی در زمان حال کامل به ترتیب در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شوند.

(pp) Subject + have/has + past participle

***

 (pp) Subject + have/has + not + past participle

همان‌طور که در ساختارهای بالا می‌بینید،‌ قبل از «حالت سوم فعل» (Past Participle) با توجه به فاعل جمله از have یا has استفاده می‌کنیم؛ برای فاعل سوم‌شخص مفرد انگلیسی از has و برای مابقی فاعل‌ها از have استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have finished my homework.

من تکالیفم را تمام کرده‌ام.

They have eaten pizza for dinner.

آن‌ها برای شام پیتزا خورده‌اند.

It has been a long time since the last time that I saw you.

از آخرین باری که دیدمت، زمان زیادی گذشته است.

I have not seen that movie yet.

من آن فیلم را هنوز ندیده‌ام.

Emily has not met her new teacher.

«امیلی» معلم جدیدش را ملاقات نکرده است.

We have not tried sushi before.

ما قبلا سوشی امتحان نکرده‌ایم.

جمله خبری در حال کامل استمراری

جمله خبری به انگلیسی می‌تواند در زمان «حال کامل استمراری» (Present Perfect Continuous) برای اشاره به عملی استفاده شود که از گذشته شروع شده است و تا زمان حال همچنان ادامه دارد. ساختار اصلی جملات مثبت و منفی در این زمان به ترتیب در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شود.

Subject + have/has + been + Base Verb + -ing

***

Subject + have/has + not + been + Base Verb + -ing

برای آشنایی با ساختار جمله خبری به انگلیسی در زمان حال کامل استمراری به مثال‌های زیر توجه کنید.

Mary has been studying for her test the whole week.

«مری» کل هفته برای امتحانش مطالعه می‌کرده است.

We have been gardening in the backyard since morning.

ما به باغبانی در حیاط‌خلوت مشغول بوده‌ایم.

I have been waiting for you for two hours.

دو ساعت است که من منتظر تو بوده‌ام.

تصویر یک ساعت شنی که روی میزی قرار دارد

I have not been watching TV all day.

من کل روز را به تماشای تلویزیون نگذرانده‌ام.

She has not been practicing English in the past two years.

او دو سال است که انگلیسی تمرین نکرده است.

We have not been eating fast food lately.

ما اخیرا غذای حاضری نخورده‌ایم.

جمله خبری در زمان گذشته

یکی دیگر از زمان‌های پرکاربرد برای بیان جمله خبری به انگلیسی، انواع زمان‌های گذشته به خصوص گذشته ساده است. در این بخش از آموزش با مثال‌های متعدد، کاربرد و ساختار انواع زمان‌های گذشته شامل گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری را بررسی خواهیم کرد.

جمله خبری در گذشته ساده

برای شرح وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده‌اند، از جمله خبری در زمان «گذشته ساده» (Simple Past) استفاده می‌کنیم. فرمول جملات مثبت و منفی خبری در زمان گذشته ساده به ترتیب در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شود.

 Subject + past form of the verb 

***

Subject + did not + base form of the verb 

توجه داشته باشید که در جملات مثبت فعل در زمان گذشته ساده صرف می‌شود. برای صرف کردن افعال باقاعده انگلیسی در این زمان، کافی است پسوند «ed-» یا «d-» را به انتهای فعل اضافه کنیم، ولی برای صرف افعال بی‌قاعده انگلیسی قانون خاصی وجود ندارد و چاره‌ای جز حفظ کردن شکل گذشته آن‌ها نداریم.

همچنین در جملات منفی خبری در زمان گذشته ساده از حالت ساده فعل استفاده می‌کنیم و آن را صرف نمی‌کنیم. به علاوه، مخفف «did» به صورت «didn’t» نوشته می‌شود و در زبان محاوره کاربرد بیشتری نسبت به شکل کامل آن دارد.

مثال‌های زیر توجه کنید.

I watched a movie last night.

من دیشب یک فیلم دیدم.

Tom ate pizza for dinner.

«تام» برای شام پیتزا خورد.

We visited an amusement park on Saturday.

ما یکشنبه به یک شهربازی رفتیم.

I did not study English yesterday.

من دیشب زبان انگلیسی نخواندم.

She didn’t visit her grandmother last weekend.

او هفته پیش به مادربزرگش سر نزد.

They didn’t travel to Spain in 2019.

آن‌ها سال ۲۰۱۹ به اسپانیا سفر نکردند.

جمله خبری در گذشته استمراری

جمله خبری به انگلیسی در زمان «گذشته استمراری» (Past Continuous) نیز استفاده می‌شود و مهم‌ترین کاربرد آن اشاره به استمرار عملی در بازه زمانی خاصی از گذشته است. ساختار جملات خبری مثبت و منفی در زمان گذشته استمراری در فرمول زیر خلاصه می‌شود.

Subject + was/were + base form of the verb + -ing

***

Subject + was/were + not + base form of the verb + -ing

همان‌طور که در فرمول‌های بالا می‌بینیم، در زمان گذشته استمراری از فعل ing دار استفاده می‌کنیم و با توجه به فاعل جمله یکی از افعال کمکی was یا were را قبل از آن می‌آوریم. همچنین شکل مخفف «was not» و «were not» به ترتیب «wasn’t» و «weren’t» هستند.

I was watching TV when the phone rang.

وقتی تلفن زنگ خورد، من در حال تماشای تلویزیون بودم.

Charlotte was eating dinner at 7 p.m. last night.

«شارلوت» دیشب ساعت ۷ شب شام می‌خورد.

They were dancing at the party the whole night.

آن‌ها کل شب را مشغول رقصیدن در مهمانی بودند.

I was not sleeping when you knocked on the door.

وقتی در زدی من خواب نبودم.

He wasn’t singing her favorite song during the concert.

او در طول کنسرت، آهنگ مورد علاقه‌اش را نمی‌خواند.

We weren’t having a meeting on Sunday.

ما یکشنبه در جلسه نبودیم.

جمله خبری در گذشته کامل

در زبان انگلیسی، برای بیان جمله خبری که در آن عملی که قبل از زمان مشخصی یا عمل دیگری در گذشته به اتمام رسیده باشد، از گذشته کامل «Past Perfect» استفاده می‌کنیم. ساختار جملات خبری مثبت و منفی در زمان گذشته کامل در فرمول زیر خلاصه می‌شود.

Subject + had + past participle

***

Subject + had + not + past participle

همان‌طور که در فرمول‌های بالا می‌بینیم، ساختار جملات مثبت خبری در گذشته کامل از فعل کمکی had و قسمت سوم فعل تشکیل شده است. همچنین، شکل مخفف «had not» به صورت «hadn’t» نوشته می‌شود و استفاده از آن در زبان محاوره رایج‌تر است.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I had finished my homework before I went to bed.

من قبل از اینکه به رختخواب بروم، تکالیفم را تمام کرده بودم.

She had already eaten breakfast when I arrived.

زمانی که من رسیدم، او صبحانه خورده بود.

They had bought tickets for the concert before it sold out.

قبل از اینکه تمام بلیت‌ها فروخته شوند، آن‌ها برای کنسرت بلیت خریده بودند.

تصویر کتابی روی میز کنار چند شمع قرار دارد

We had not cleaned the house by the time our guests arrived.

تا زمانی که مهمان‌ها برسند، ما خانه را تمیز نکرده بودیم.

I hadn’t spoken to her before she left.

قبل از اینکه برود، با او صحبت نکرده بودم.

Emma hadn’t found her lost keys when we talked to her.

زمانی که با «اما» صحبت کردیم، کلید‌هایش را پیدا نکرده بود.

جمله خبری در گذشته کامل استمراری

برای توصیف عملی که از مدت‌ها قبل شروع شده است و تا وقوع عمل دیگری یا زمان مشخصی ادامه داشته‌ است از «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous) استفاده می‌کنیم.

ساختار جملات مثبت و منفی خبری در زمان گذشته کامل استمراری به ترتیب در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شوند.

Subject + had been + base form of the verb + -ing

***

Subject + had not been + base form of the verb + -ing

We had been watching TV for hours before the power went out.

قبل از اینکه برق برود، ساعت‌ها به تماشای تلویزیون مشغول بوده‌ایم.

Thomas had been cleaning the house since morning.

«توماس» از صبح در حال تمیز کردن خانه بوده است.

We had been driving for a long time by the time we reached our destination.

تا به مقصد برسیم،‌ ساعت‌ها بود که رانندگی می‌کردیم.

I had not been studying for the exam all week.

من تمام هفته در حال مطالعه برای امتحام نبوده‌ام.

He hadn’t been working on his project the entire weekend.

او تمام آخر هفته را مشغول به کار کردن روی پروژه‌اش نبوده است.

They hadn’t been fixing the roof for weeks.

هفته‌ها بود که آن‌ها سقف را تعمیر نمی‌کردند.

جمله خبری در زمان آینده

از زمان انواع زمان‌های آینده انگلیسی نیز برای بیان جمله خبری به انگلیسی استفاده می‌کنیم. در این بخش از آموزش «مجله فرادرس» قصد داریم تا به بیانی ساده کاربرد و ساختار Declarative Sentences را به ترتیب در زمان‌های آینده ساده، آینده استمرای، آینده کامل و آینده کامل استمراری بیاموزیم.

جمله خبری در آینده ساده

از اصلی‌ترین کاربردهای زمان «آينده ساده» (Simple Future) به پیش‌بینی و توصیف وقایع آینده می‌توان اشاره کرد.

ساختار جملات مثبت و منفی خبری در زمان آینده ساده به ترتیب در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شوند که شامل فاعل، فعل کمکی وجهی «Will» و حالت ساده فعل است. توجه داشته باشید که در ساختار منفی، شکل مخفف «will not» را به صورت «won’t» می‌نویسیم.

Subject + will + base form of the verb 

Subject + will + not + base form of the verb

I will go to the park tomorrow.

من فردا به پارک خواهم رفت.

She will visit her grandmother on the weekend.

او آخر هفته به مادربزرگش سر خواهد شد.

‌Based on the weather forecast, it will rain tomorrow.

بر اساس پیش‌بینی آب و هوا، فردا باران می‌بارد.

They’ll have pizza for dinner tonight.

آن‌ها امشب برای شام پیتزا می‌خورند.

تصویر دختربچه‌ای که روی نیمکتی نشسته است و کتابی می‌خواند

I will not watch that movie again.

من دوباره آن فیلم را تماشا نخواهم کرد.

We won’t lose the keys again.

ما دوباره کلید‌ها را گم نخواهیم کرد.

He’ll go to the gym after work.

او فردا بعد از کار به باشگاه خواهد رفت.

جمله خبری در آینده استمراری

در جملات خبری انگلیسی، برای توصیف عملی که انتظار می‌رود در زمان معینی از آینده در حال انجام باشد از زمان آینده استمراری (Future Continuous) استفاده می‌کنیم. ساختار اصلی جملات مثبت و منفی خبری در زمان آینده استمراری را می‌توانید به ترتیب در فرمول‌های زیر ببینید.

Subject + will + be + base form of the verb + -ing 

***

Subject + will + be + base form of the verb + -ing 

I will be playing chess with my friends tomorrow afternoon.

من فردا عصر در حال شطرنج بازی کردن با دوستانم خواهم بود.

He will be practicing the guitar after school.

او فردا مشغول تمرین گیتار خواهد بود.

We’ll be traveling to Italy next summer.

ما تابستان آینده در سفر به ایتالیا خواهیم بود.

I will not be using my phone during the meeting.

من حین جلسه از گوشی‌ همراهم استفاده نخواهم کرد.

He won’t be playing loud music while others are sleeping.

وقتی بقیه خواب هستند،‌ او آهنگ بلند پخش نخواهد کرد.

They will not be playing video games when they should be studying.

آن‌ها زمانی را که باید صرف درس‌ خواندن کنند، به بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری نخواهند گذراند.

جمله خبری در آینده کامل

در جملات خبری، برای اشاره به عملی که قبل از زمان مشخصی در آینده به اتمام رسیده است، از زمان «آینده کامل» (Future Perfect) استفاده می‌کنیم. ساختار جملات خبری مثبت و منفی در زمان آینده کامل در فرمول‌های زیر خلاصه می‌شوند.

 Subject + will + have + past participle (pp)

***

Subject + will + have + past participle (pp)

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I will have saved a lot of money by next summer.

من تا تابستان آینده پول زیادی پس‌انداز کرده‌ام.

He will have written a book by the time he turns thirty.

او تا زمانی که سی‌ساله شود، یک کتاب نوشته است.

I will not have read the entire book by morning.

من تا صبح تمام کتاب را نخوانده‌ام.

By the time the party starts, he will not have decorated the house.

تا زمانی که مهمانی شروع شود، او خانه را تزئین نکرده است.

They will not have prepared dinner before the guests arrive.

قبل از اینکه مهمان‌ها فرا برسند، آن‌ها شام را آماده نکرده‌اند.

جمله خبری در آینده کامل استمراری

در جمله خبری به انگلیسی برای اشاره به مدتِ استمرار عملی در آینده از زمان «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continous) استفاده می‌کنیم. فرمول‌های زیر به ترتیب ساختار جملات خبری مثبت و منفی را در این زمان نشان می‌دهند.

Subject + will + have been + base form of the verb + -ing

***

Subject + will + not + have been + base form of the verb + -ing

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I will have been studying for two hours by the time you arrive.

تا زمانی که شما برسید، دو ساعت می‌شود که به مطالعه مشغول بوده‌ام.

She will have been practicing the guitar all day.

او کل روز را به تمرین گیتار مشغول نبوده است.

They will have been traveling for weeks when they return from their vacation.

وقتی آن‌ها از مسافرت برگردند، هفته‌ها می‌شود که در سفر بوده‌اند.

I will not have been working on my project for the entire week.

من کل هفته در حال کار کردن روی پروژه‌ام نخواهم بود.

Jack will not have been living in that apartment when the new neighbors move in.

وقتی همسایگان جدید مستقر شوند، «جک» در حال زندگی در آن آپارتمان نخواهد بود.

We will not have been studying for three hours by morning.

تا صبح، سه ساعت نخواهد شد که مشغول به مطالعه بوده‌ایم.

تبدیل جملات خبری به جملات پرسشی

به طور کلی جملات سوالی در زبان انگلیسی به دو تقسیم می‌شوند:

  • «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
  • « جملات با کلمات پرسشی» (Wh-Questions)

دسته اول شما سوالاتی است پاسخ آن‌ها در «بله یا خیر» خلاصه می‌شود و همیشه با افعال کمکی انگلیسی یا «افعال کمکی وجهی انگلیسی» (Modal Auxiliary Verbs) شروع می‌شوند. اما دسته دوم که با کلمات پرسشی انگلیسی مانند What و When و How آغاز شده و به هدف کسب اطلاعات بیشتری پرسیده می‌شود و نمی‌توان آن‌ها را با بله یا خیر پاسخ داد.

قبل از اینکه به نحوه سوالی کردن جمله خبری به انگلیسی بپردازیم، به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار انواع جملات پرسشی در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

?Why are you wearing a black dress

چرا پیرهن مشکی پوشیده‌ای؟

****

Are you wearing a black dress?

آیا پیرهن مشکی پوشیده‌ای؟

What did he do after he finished his work?

او بعد از اینکه کارش را تمام کرد چه کار کرد؟

****

Did he sleep after he finished his work?

آیا او بعد از اینکه کارش را تمام کرد خوابید؟

مراحل ساختن Yes/No Questions با جملات خبری به شرح زیر است:

اگر در جمله‌واره مستقل علاوه بر فعل اصلی از افعال کمکی استفاده شده باشد: فقط کافی است جای فاعل را با فعل کمکی عوض کنیم. بنابراین فرمول سوالی کردن این دسته از جملات خبری به صورت زیر است.

Auxiliary Verb + subject + main verb?

برای درک بهتر، به مثال‌های زیر توجه کنید.

.She is reading a book

او درحال مطالعه یک کتاب است.

***

?Is she reading a book

آیا او در حال مطالعه یک کتاب است؟

The kids have done my homework.

بچه‌ها تکالیفشان را انجام داده‌اند.

***

Have the kids done your homework?

آیا بچه‌ها تکالیفشان را انجام داده‌اند.

It will rain.

باران می‌بارد.

***

Will it rain?

آیا باران می‌بارد؟

تصویر دفترچه یادداشتی که روی آن علامت سوالی قرار دارد

اگر جمله‌واره مستقل در زمان حال ساده یا گذشته ساده صرف شده باشد (یا به عبارتی، علاوه بر فعل اصلی، فعل کمکی نداشته باشیم): جای فاعل و فعل اصلی را عوض می‌کنیم و سپس Do و Does یا Did را به ابتدای جمله اضافه میکنیم. بنابراین ساختار این دسته از جملات خبری در فرمول زیر خلاصه می‌شود. توجه داشته باشید که در این ساختار فعل اصلی را به صورت مصدر بدون to (حالت ساده فعل) می‌نویسیم.

?Do/Does/Did + subject + base form of the main verb

به مثال‌های زیر توجه کنید.

 She reads a book.

او یک کتاب می‌خواند؟

****

Does she read a book?

آیا او یک کتاب می‌خواند؟

The kids did their homework.

بچه‌ها تکالیفشان را انجام دادند.

***

Did the kids do their homework?

آیا بچه‌ها تکالیفشان را انجام دادند؟

They work really hard.

آن‌ها خیلی سخت کار می‌کنند.

***

Do they work really hard?

آیا آن‌ها خیلی سخت کار می‌کنند؟

Gravity keeps up on the ground.

جاذبه ما را روی زمین نگه می‌دارد.

***

Does gravity keep us on the ground?

آیا جاذبه ما را روی زمین نگه می‌دارد؟

همچنین، مراحل ساختن Wh-questions به شرح زیر است:

برای ساختن Wh-questions علاوه بر طی کردن مراحلی که برای Yes/No Questions ذکر کردیم، کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار داده و قسمتی از جمله که دربرگیرنده سوال است را حذف می‌کنیم. بنابراین، ساختار Wh-questions برای جملات خبری را در یکی از فرمول‌های زیر می‌توان دید.

Wh- word + auxiliary Verb + subject + main verb?

***

Wh- word + do/does/did + subject + base form of the main verb?

برای درک بهتر،‌ به مثال‌های زیر توجه کنید.

She is reading a book.

او در حال خواندن یک کتاب است.

***

What is she reading?

او در حال خواندن چه چیزی است؟

Jack met her at work.

«جک» سر کار با او آشنا شد.

***

Where did Jack meet her?

«جک» کجا با او آشنا شد؟

نکته اول: برای تبدیل جملات خبری پیچیده به جملات سوالی، فقط جمله‌واره مستقل را سوالی می‌کنیم. توجه داشته باشید که اگر جمله‌واره مستقل در ابتدای جمله قرار نداشته باشد، ابتدا آن را به اول جمله انتقال داده و سپس آن را سوالی می‌کنیم، مانند مثال زیر:

Complex Sentence: While Sarah was studying for the exam, he was watching TV.

Yes/No Question: Was he watching TV while Sarah was studying for the exam?

Wh-question: What was he doing while Sarah was studying for the exam?

(در مثال بالا، «he was watching TV» جمله‌واره مستقل است.)

***

جمله پیچیده: وقتی «سارا» مشغول مطالعه برای امتحانش بود، او (مذکر) در حال تماشای تلویزیون بود.

جمله پرسشی بله یا خیر: آیا وقتی «سارا» مشغول مطالعه برای امتحانش بود، او (مذکر) در حال تماشای تلویزیون بود؟

جمله با کلمه‌ پرسشی: وقتی «سارا» مشغول مطالعه برای امتحانش بود، او (مذکر) مشغول به چه کاری بود؟

نکته دوم: اگر فعل اصلی جمله «to be» باشد، برای سوالی کردن فقط کافی است، جای فعل to be و فاعل را عوض کنیم.

The earth is round.

زمین گرد است.

Is the earth round?

آیا زمین گرد است؟

****

The sky is clear on a sunny day.

آسمان در روز آفتابی صاف است؟

When is the sky clear?

چه زمان آسمان صاف است؟

نکته سوم: در زبان انگلیسی اگر فاعل‌ اول‌شخص مفرد و جمع (I, We) مورد خطاب قرار بگیرند، حین تبدیل جملات خبری به سوالی، آن‌ها را به فاعل‌های دوم شخص مفرد و جمع (You) تبدیل می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I love music.

من عاشق موسیقی هستم.

Do you love music?

آیا تو عاشق موسیقی هستی؟

***

We are going out.

ما داریم بیرون می‌رویم.

Are you going out?

آیا شما دارید بیرون می‌روید؟

قوانین نشانه گذاری در جملات خبری

«قوانین نشانه‌گذاری» (Punctuation) برای خوانا‌تر شدن و انتقال بهتر معنا و مقصود در نوشته‌ها استفاده می‌شود. در این بخش از مطلب قصد داریم به بررسی قوانین نشانه‌گذاری در انواع جملات خبری بپردازیم.

جملات خبری ساده

از آنجایی که جملات خبری ساده فقط از یک جمله‌واره مستقل تشکیل شده‌اند، قواعد نشانه‌گذاری پیچیده‌ای را دنبال نمی‌کنند و فقط کافی است در انتهای جمله‌خبری از نقطه استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Flowers bloom in the spring.

گل‌ها در بهار شکوفا می‌شوند.

a dog is a man’s best friend.

سگ‌ها بهترین دوست انسان هستند.

The rain doesn’t fall every day.

هر روز باران نمی‌بارد.

I am not wearing glasses.

من عینک به چشم ندارم.

جملات خبری مرکب

جملات مرکب از دست‌کم دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده‌اند. این جمله‌واره‌های مستقل به واسطه «حروف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions) مثل but و and و or به هم متصل می‌شوند. طبق قوانین نشانه‌گذاری انگلیسی، همیشه قبل از این حروف ربط از «ویرگول انگلیسی» (Comma) استفاده می‌کنیم.

Charlotte loves horror movies, but she hates action movies.

«شارلوت» عاشق فیلم‌های ترسناک است، اما از فیلم‌های اکشن متنفر است.

We can go to the cinema, or we can go to a cafe.

می‌توانیم سینما بریم یا می‌توانیم به کافه برویم.

The girls went shopping, and they bought some new clothing.

دختر‌ها خرید رفتند و چند لباس نو خریدند.

جملات خبری پیچیده

همان‌طور که می‌دانیم، جمله خبری پیچیده شامل یک جمله‌واره مستقل و حداقل یک جمله‌واره وابسته است و با استفاده از «حروف ربط وابسته» (Subordinating Conjunctions) مثل since و because و while به هم متصل می‌شوند. طبق گرامر حروف ربط وابسته، زمانی از ویرگول استفاده می‌کنیم که این حروف در ابتدای جمله قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر، فقط در صورتی با ویرگول این جمله‌واره‌ها را از هم جدا می‌کنیم که جمله‌واره وابسته در ابتدای جمله و قبل از جمله‌واره مستقل قرار داشته باشد، در غیر این صورت نیازی به استفاده از ویرگول نداریم:

because it was cold, I wore a jacket.

I wore a jacket because it was cold.

چون هوا سرد بود، یک کت پوشیدم.

جملات خبری مرکب-پیچیده

همان‌طور که در بخش‌های قبلی مطلب به آن اشاره کردیم، جملات خبری مرکب پیچیده از حداقل دو جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته تشکیل شده‌اند. این جملات در واقع ترکیبی قوانین نشانه‌گذاری جملات مرکب و پیچیده را با هم دارند؛ قبل از حروف ربط هم‌پایه ویرگول می‌گذاریم و درصورتی که حروف ربط وابسته در ابتدای جمله قرار بگیرند بعد از آن‌ها از ویرگول استفاده می‌کنیم.

برای درک بهتر به مثال‌ زیر توجه کنید.

Since Robert loved cooking, he prepared a special dinner for his fiancée, and she really enjoyed it.

از آنجایی که «رابرت» عاشق آشپزی کردن بود، برای نامزدش شام ویژه‌ای آماده کرد و او هم بسیار از شام لذت برد.

(در مثال بالا، since حرف ربط وابسته و and حرف ربط هم‌پایه‌ساز است.)

متن با جمله خبری به انگلیسی

خواندن متون انگلیسی یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری مباحث گرامری زبان انگلیسی محسوب می‌شود. به همین علت، متن کوتاهی برای شما ارائه کرده‌ایم تا به واسطه آن بتوانید نکات گرامری مربوط به جمله خبری به انگلیسی را به صورت کاربردی ببینید. همچنین ترجمه متن را نیز در ادامه می‌توانید بخوانید.

Once upon a time, a boy named Tim lived in a small village. He had a dog, Max, who was his best friend. Tim loved nature, so every day after school, they went to the nearby forest. One sunny morning, when Tim and Max were walking in the forest they decided to follow a new path.

Suddenly, they discovered a mysterious cave. With cautious steps, they entered the cave and found sparkling crystals that shone like stars. As they left the cave, they saw a playful deer. Tim and Max quietly watched the deer as it was eating leaves, feeling like they were part of a magical forest. Continuing their journey, they reached a small warm lake. Tim and Max played in the water, splashing and laughing.

Then, they found a land filled with wildflowers such as dandelions and lilies, with butterflies that were dancing around them. Tim picked a bouquet of flowers, and Max chased butterflies. When the sun began to set, they headed back home, filled with stories to tell. While Tim was talking about his wonderful day in nature, his mom listened with excitement, and Max was moving his tale.

روزی روزگاری پسری به اسم «تیم» در دهکده کوچکی زندگی می‌کرد. او یک سگ به اسم «مکس» داشت که بهترین دوستش بود. «تام» عاشق طبیعت بود، برای همین هم هر روز بعد از مدرسه همراه «مکس» به جنگلی نزدیک می‌رفتند. در یک روز آفتابی، وقتی «تیم» و «مکس» در حال قدم زدن در جنگل بودند، تصمیم گرفتند که مسیر جدیدی را دنبال کنند.

ناگهان، غار عجیبی را کشف کردند. آن‌ها با گام‌های محتاطانه وارد غار شدند و سنگ‌های پرتلئلئویی را پیدا کردند که مثل ستارگان می‌درخشیدند. وقتی داشتند غار را ترک می‌کردند، آهوی بازیگوشی را دیدند. آهو در حال خوردن برگ بود و در این حین «تیم» و «مکس» به آرامی به تماشای او نشستند؛ حس می‌کردند که بخشی از جنگلی جادویی هستند. به مسیرشان که ادامه می‌دادند، به برکه‌ای گرم رسیدند. «تیم» و «مکس» در آب برکه بازی کردند، به هم آب می‌پاشیدند و می‌خندیدند.

بعد از آن، به دشتی پر از گل‌های وحشی مثل قاصدک و سوسن رسیدند که پروانه‌ها بر فراز آن‌ها می‌رقصیدند. «تیم» دسته گلی چید و «مکس» پروانه‌ها را دنبال کرد. وقتی آفتاب رو به غروب رفت، آن‌ها با داستان‌های زیادی برای تعریف کردن، به سمت خانه برگشتند. زمانی که تام مشغول تعریف کردن روز اعجاب‌انگیزش در طبیعت بود، مادرش با هیجان به او گوش می‌کرد و «مکس» دُمش را تکان می‌داد.

سوالات رایج درباره جمله خبری به انگلیسی

در این قسمت از مطلب به سوالات رایج درباره جمله خبری به انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

کاربرد جملات خبری چیست؟

جمله خبری رایج‌ترین نوع جمله در بین انواع جملات انگلیسی است و اطلاعاتی را به مخاطب انتقال یا شرح می‌دهد. در واقع،‌ همان‌طور که از اسمش پیدا است، شنونده را از اطلاعات خاصی باخبر می‌کند.

انواع جملات خبری کدام‌اند؟

جمله خبری به انگلیسی از نظر ساختاری به چهار دسته «ساده» و «مرکب» و «پیچیده» و «مرکب-پیچیده» تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی بر اساس نوع و تعداد جمله‌واره (Clause) تعیین می‌شود. جملات خبری ساده فقط از یک جمله‌واره خبری تشکیل می‌شوند، درحالی‌که جملات خبری مرکب شامل دست‌کم دو جمله‌واره مستقل هستند. همچنین، جملات خبری پیچیده را یک جمله‌واره مستقل و دست‌کم یک جمله‌واره وابسته می‌سازد. در نهایت، جمله مرکب-پیچیده از دست‌کم دو جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته تشکیل می‌شود.

تفاوت جملات خبری با سایر انواع جمله چیست؟

اگر بخواهیم جملات انگلیسی را از نظر هدف یا مفهوم پیام آن‌ها دسته‌بندی کنیم، به چهار نوع «خبری»، «پرسشی»، «امری» و «تعجبی» تقسیم می‌شوند. تفاوت اصلی جمله خبری با سایر انواع جمله در هدف و مقصود آن است. هدف جمله خبری انتقال اطلاعات به شنونده یا مخاطب است، درحالی‌که هدف از جملات پرسشی و امری به ترتیب «کسب اطلاعات از مخاطب» و «بیان دستور یا دستورالعمل به مخاطب» است. جملات تعجبی نیز، به هدف «ابراز احساسات شدید» مانند تعجب، خشم و شادی استفاده می‌شوند.

ساختار جملات خبری چگونه است؟

ساختار جمله خبری به انگلیسی بسته به نوع و زمان آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. اما با در نظر گرفتن یک ساختار کلی، می‌توان گفت که اجزاء جداناپذیر و همیشگی جملات خبری «Subject + verb» است.

تفاوت بین جملات خبری مرکب و پیچیده با مرکب-پیچیده چیست؟

جملات خبری مرکب از حداقل دو جمله‌واره مستقل تشکیل می‌شود و هیچ جمله‌واره وابسته‌ای ندارد. جملات پیچیده شامل دست‌کم یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته هستند. جملات مرکب-پیچیده ترکیبی از ویژگی‌های جملات مرکب و پیچیده را با هم دارند؛ از حداقل دو جمله‌واره مستقل (ویژگی جمله‌های مرکب) و یک یا چند جمله‌واره وابسته (ویژگی جمله‌های پیچیده) تشکیل می‌شوند.

تمرین جمله خبری به انگلیسی

تمرین اول

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب جمله خبری به انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

  1. Which of the following is a declarative sentence?

Can you please close the door?

It’s a beautiful day outside.

I can’t believe you just said that!

Run to the store for some groceries.

2. Identify the declarative sentence in the following list.

 Did you see that movie last night?

Oh my God! look at that car!

3. Choose the declarative sentence.

Excuse me, where is the nearest gas station?

The sun sets in the west.

Yikes, what a terrible movie!

4. “The sun is shining brightly.” What is the type of this declarative sentence?

 

5. “I read a book, and the story was interesting.” What is the type of this declarative sentence?

6. “If I wear my glasses, the sky looks blue, and the clouds look gray.” What is the type of this declarative sentence?

7. “After school, I will visit my grandparents.” what is the type of this declarative sentence?

8. Choose the sentence with the correct punctuation

My favorite color is blue but my sister likes green.

She went to the gym, and she worked out for an hour.

Despite being late they decided to continue the game.

While it was raining they stayed indoors.

9. Which of the following sentences is correctly punctuated?

Because it was raining, they decided to stay home and watch a movie.

Since he had studied hard he was well-prepared for the exam.

The book is on the shelf but she can’t find it.

 

 He didn’t like the food so he left early.

10. Which of the following is the correct way to transform the sentence “Because it is raining, she is staying indoors” into a question?

Because it is raining, she is staying indoors?

She is staying indoors because it is raining?

Is she staying indoors because it is raining?

She is staying indoors, and it is raining?

تمرین دوم

نوع جملات خبری زیر را مشخص کنید.

Q1: The pizza smells delicious.

Q2: I wanted to go to the park, but it started raining.

جواب

Answer: Compound Sentence

Q3: After I finish my work, I’ll go to the gym.

Q4: The sun rises in the east.

Q5: While I was cooking dinner, the phone rang, and I answered it.

جواب

Answer: Compound-complex Sentence

Q6: The book is on the shelf, or it might be on the table.

جواب

Answer: Compound Sentence

Q7: Although she tried her best, she didn’t win the race.

Q8: She’ll join us for dinner if she finishes her work early.

Q9: Since they missed the bus, they decided to take a taxi, and they reached their destination on time.

Q10: The sun is shining brightly, yet it’s quite cold outside.

جواب

Answer: Compound Sentence

تمرین سوم

جاهای خالی را با توجه با ساختار جملات خبری در زمان‌های مختلف پر کنید.

Q1: They ____ tennis every weekend. (play)

جواب

Answer: They play tennis every weekend.

Q2: He ____TV at the moment. (watch)

جواب

Answer: He is watching TV at the moment.

Q3: She ____ for the test yesterday. (not study)

جواب

Answer: She did not for the test yesterday.

Q4: I ____ to the party tomorrow night. (go)

جواب

Answer: I will go to the party tomorrow night.

Q5: We ____ that museum last summer. (not visit)

جواب

Answer: We did not visit that museum last summer

Q6: I already ____ that book. (read)

جواب

Answer: I already have read that book.

Q7: By December, I ____ the guitar for five years now. (play)

جواب

Answer: I have been playing the guitar for five years now.

Q8: He ____ for his final exams at 8 PM tomorrow night. (study)

جواب

Answer: He will be studying for his final exams at 8 PM tomorrow night.

Q9: By this time next year, I ____ my degree. (complete)

جواب

Answer: By this time next year, I will have completed my degree.

Q10: By the time they reached the movie theater, the film already ____ (start).

جواب

Answer: By the time they reached the movie theater, the film already had started.

جمع‌بندی

در این مقاله با کاربرد «جمله خبری به انگلیسی» (Declarative Sentence) آشنا شدیم و آموختیم که جملات خبری اطلاعات یا حقایقی را به مخاطب انتقال می‌دهند و به عبارتی او را باخبر می‌کنند. همچنین، یاد گرفتیم که ساختار اصلی جملات خبری متشکل از فاعل و فعل است و جملات خبری همیشه به نقطه ختم می‌شوند. در ادامه، جملات خبری را از نظر ساختاری بررسی کردیم و دیدم که بسته به تعداد و نوع جمله‌واره‌‌هایی (clauses) که دارند به چهار نوع «ساده»، «مرکب»، «پیچیده» و «مرکب-پیچیده» تقسیم می‌شوند. همچنین، دو روش ساده برای تشخیص جمله‌واره‌های وابسته از مستقل را به همراه مثال ارائه کردیم.

در ادامه مطلب، کاربرد و ساختار جمله خبری به انگلیسی را در تمام زمان‌های حال، گذشته و آینده به طور کامل توضیح دادیم. به علاوه، با نحوه تبدیل جملات خبری به جملات پرسشی آشنا شدیم و تمام نکات مربوط به آن را مورد بررسی قرار دادیم. سپس، قوانین نشانه‌گذاری جملات خبری ساده، مرکب، پیچیده و پیچیده مرکب را شرح دادیم و برای جا افتادن هر چه بهتر مطالب، کاربرد جملات خبری را در قالب داستانی کوتاه به همراه ترجمه فارسی آن خواندیم. در انتهای مطلب نیز، تمرین‌های متنوعی برایتان ارائه کردیم تا به درک بهتر شما از این آموزش کمک کنند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

source

توسط